ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  การให้บริการสมาชิก
   รับฝากเงินออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์ 

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
17157227
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 56
Member(s): 0
Total: 56
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 

Untitled Document

 ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

Untitled Document

ข่าวเด่นจาก google


ประกาศสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายสิทธิเดช วิลาสินี
เผยแพร่ผลงานระดับชาติ ของนายบุญเลิศ บัวพันธ์
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

สรุปสถานภาพสหกรณ์

Untitled Document
 
สรุปสถานภาพ สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564
จำนวนสมาชิกสามัญ
8,661 คน
ทุนเรือนหุ้น สมาชิกสามัญ
4,367,975,850.00 บาท
จำนวนสมาชิก สมาชิกสมทบ
3,606 คน
ทุนเรือนหุ้นสมาชิก สมทบ
681,678,150.00 บาท
เงินสำรอง และทุนอื่นๆ
703,053,172.85 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
34,538,919.21 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสามัญ
5,926,394,123.49 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
4,106,428,889.73 บาท
รับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
- บาท
ไปฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
1,933,106,588.30 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
1,067,493,019.82 บาท
เงินฝากธนาคารต่างๆ
1,789,590,489.95 บาท
เงินกู้จากสถาบันการเงิน
- บาท
ขายตั๋วสัญญาใช้เงิน
- บาท
เงินกู้คงเหลือที่สมาชิก
10,511,241,066.41 บาท
กำไรประจำเดือน
29,296,665.69 บาท
กำไรสุทธิ
334,714,638.62 บาท
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น
16,245,379,008.62 บาท

 


พยากรณ์อากาศ


Break News

Untitled Document

แผนที่

Untitled Document

ดู สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

  QR CODE
  QRCode
  สาระน่ารู้
 
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์  2.00 บาท/ปี
ออมทรัพย์พิเศษ 2.25 - 2.75 บาท/ปี
ประจำ 1 ปี (เสียภาษี) 3.00 - 3.50  บาท/ปี
ประจำ 24 เดือน (ไม่เสียภาษี) 3.50  บาท/ปี
 ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
  การโอนเงิน
 
สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เพื่อซื้อหุ้น รายเดือน ชำระหนี้เงินกู้ ฝากเงินออมทรัพย์ ทาง ธนาคารสาขาพิจิตร ดังนี้
ธนาคาร 
เลขที่ออมทรัพย์ 
กรุงไทย610-1-06690-8
กรุงเทพ323-0-45924-4
กสิกรไทย153-2-13837-6
ทหารไทย390-2-03123-0
ธนชาต
390-2-032123-0
ออมสิน04-3101-20-
 003885-9
กรุงศรี272-1-22122-0
ธ.ก.ส.028-2-53112-6
ไทยพาณิชย์ 650-213589-4
หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบในวันที่โอนเงินทันที
  หมายเลขโทรศพท์
  0-5661-1323,
0-5661-3251

ผู้จัดการต่อ801
รองผู้จัดการ
ต่อ102,104
สินเชื่อต่อ202- 205
อำนวยการต่อ0,301-302
การเงินต่อ401-405
บัญชีต่อ501-503
แผนงานฯ
ต่อ103
สวัสดิการต่อ701,702
ป้อมยามต่อ805
โทรสารต่อ056-616402
หน่วยบริการอำเภอบางมูลนาก
056-633577-8