การถือหุ้น

สมาชิกสามัญทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสามัญตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน ดังนี้

    เงินได้รายเดือน                                          ถือหุ้นรายเดือน

(บาท)                                                  (หุ้น)   

                   ไม่เกิน   9,000 บาท                                           65

เกินกว่า 9,000           บาท    ถึง 12,000  บาท                  75

                   เกินกว่า 12,000         บาท    ถึง 15,000  บาท        85

                   เกินกว่า 15,000 บาท   ถึง 18,000  บาท                  95

                   เกินกว่า 18,000 บาท   ถึง 21,000  บาท                  105

เกินกว่า 21,000 บาท   ถึง 24,000  บาท                  115

เกินกว่า 24,000 บาท  ถึง 27,000  บาท                  125

เกินกว่า 27,000 บาท   ถึง 30,000  บาท                  135

เกินกว่า 30,000 บาท   ถึง 33,000  บาท                  145

เกินกว่า 33,000 บาท  ขึ้นไป                               155

 

          การลดเงินชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน

การลดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสามัญที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120  เดือน และเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาท จะลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ แต่ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 บาท โดยแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสหกรณ์

 

 

          การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกสามัญที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาจำคุก   ถ้ามิได้ออกจากสหกรณ์ ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกสามัญอยู่ และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีหนี้สิน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ