ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์ 

  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
14560780
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 366
Member(s): 0
Total: 366

Online Stats:
Guest(s): 50
Member(s): 0
Total: 50
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2562
  Download เอกสาร
 


Un title page

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์
หมวด 3 สหกรณ์
หมวด 4 การชำระบัญช
หมวด 5 การควบสหกรณ์เข้ากัน
หมวด 6 การแยกสหกรณ์
หมวด 7 ชุมนุมสหกรณ์
หมวด 8 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หมวด 9 กลุ่มเกษตรกร
หมวด 10 บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล