ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  ค้นหา
 


  กฎหมายสหกรณ์
   พ.ร.บ. 2542
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 มติคณะกรรมการ
  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
14147504
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 366
Member(s): 0
Total: 366

Online Stats:
Guest(s): 40
Member(s): 0
Total: 40
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2562
  Download เอกสาร
 


Un title page
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

หมวด 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน
หมวด 2 วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ
หมวด 3 ทุน
หมวด 4 การดำเนินงาน
หมวด 5 สมาชิก
หมวด 6 สมาชิกสมทบ
หมวด 7 การประชุมใหญ
หมวด 8 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด 9 ผู้จัดการ
หมวด 10 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
หมวด 11 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
หมวด 12 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
หมวด 13 ข้อเบ็ดเสร็จ
บทเฉพาะกาล