ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  ค้นหา
 


  กฎหมายสหกรณ์
   พ.ร.บ. 2542
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 มติคณะกรรมการ
  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
12859687
คน ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2550
  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
สมาชิกทั้งหมด: 8,275
สมาชิกคนล่าสุด: abusizom

สถิติผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 323
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 323

จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 49
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 49
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2562
  Download เอกสาร
 


Un title page
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

 

1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555

2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และองค์การอื่น พ.ศ.2555

3. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555

4. ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2555

5. ระเบียบว่าด้วยเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2555

6. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณ พ.ศ. 2555

7. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.2555

8. ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2555

9. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นหรือองค์การอื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2555

10. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา พ.ศ. 2555

11. ระเบียบว่าด้วยทุนขยายงาน พ.ศ.2555

12. ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2555

13. ระเบียบว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยปฏิบัติงาน พ.ศ.2555

14. ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2555

15. ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2555

16. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561

17. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ พ.ศ.2555

18. ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555

19. ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555

20. ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ศพสมาชิกสามัญและครอบครัว พ.ศ.2555

21. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกสามัญ พ.ศ.2555

22. ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกสามัญ พ.ศ.2555

23. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2555

24. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2555

25. ระเบียบว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2555

26. ระเบียบว่าด้วยการใช้การเก็บและการซ่อมแซมบำรุงรักษารถสหกรณ์ พ.ศ.2555

27. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555

28. ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555

29. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2555

30. ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2555

31. ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิกสามัญ พ.ศ.2555

32. ระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2555

33. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2555