ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  การให้บริการสมาชิก
   รับฝากเงินออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 นโยบายและระเบียบวิธีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/สนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
18667223
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 44
Member(s): 0
Total: 44
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 


Un title page
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

 

1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และองค์การอื่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม

3. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555

4. ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม

5. ระเบียบว่าด้วยเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2555

6. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณ พ.ศ. 2555

7. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.2555

8. ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2555

9. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นหรือองค์การอื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560

10. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา พ.ศ. 2555

11. ระเบียบว่าด้วยทุนขยายงาน พ.ศ.2555

12. ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2555

13. ระเบียบว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยปฏิบัติงาน พ.ศ.2557

14. ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2555

15. ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2557

16. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561

17. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ พ.ศ.2555

18. ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560

19. ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555

20. ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ศพสมาชิกสามัญและครอบครัว พ.ศ.2555

21. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกสามัญ พ.ศ.2557

22. ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกสามัญ พ.ศ.2555

23. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

24. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2555

25. ระเบียบว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2555

26. ระเบียบว่าด้วยการใช้การเก็บและการซ่อมแซมบำรุงรักษารถสหกรณ์ พ.ศ.2555

27. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555

28. ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555

29. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติศักดิ์ของสหกรณ์พ.ศ.2556

30. ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2555

31. ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิกสามัญ พ.ศ.2555

32. ระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2555

33. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2555

34. ระเบียบว่าด้วยทุนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พ.ศ.2560

35. ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ.2559

36. ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้ไม่มีบุตร พ.ศ.2559

37. ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2556