ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  ค้นหา
 


  กฎหมายสหกรณ์
   พ.ร.บ. 2542
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 มติคณะกรรมการ
  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
13738593
คน ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
สมาชิกทั้งหมด: 8,275
สมาชิกคนล่าสุด: abusizom

สถิติผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 323
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 323

จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 50
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 50
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2562
  Download เอกสาร
 


Un title page

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สิทธิของสมาชิก

          1. เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกคะแนนเสียง
          2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
          3. ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
          4. ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์
          5. สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก

          1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติของสหกรณ์
          2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย
          3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
          4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
          5. ร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง