ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  การให้บริการสมาชิก
   รับฝากเงินออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 นโยบายและระเบียบวิธีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/สนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
18667263
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 42
Member(s): 0
Total: 42
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 


Un title page

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สิทธิของสมาชิก

          1. เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกคะแนนเสียง
          2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
          3. ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
          4. ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์
          5. สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก

          1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติของสหกรณ์
          2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย
          3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
          4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
          5. ร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง