ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  ค้นหา
 


  กฎหมายสหกรณ์
   พ.ร.บ. 2542
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 มติคณะกรรมการ
  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
12859683
คน ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2550
  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
สมาชิกทั้งหมด: 8,275
สมาชิกคนล่าสุด: abusizom

สถิติผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 323
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 323

จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 49
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 49
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2562
  Download เอกสาร
 


Un title page

การขาดจากสมาชิกภาพ

          1. ตาย
          2. ลาออก
          3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
          4. เป็นบุคคลล้มละลาย
          5. ออกจากราชการ หรืองานประจำ โดยมีความผิด
          6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
          7. การลาออกจากสหกรณ์

สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

          1. ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก ตามข้อ 5
          2. ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
          3. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
          4. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน สำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
          5. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
          6. ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะก่อภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
          7. จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุที่เชื่อได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนและพิจารณาแล้วปรากฎข้อเท็จจริงว่าสมาชิกมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจริง และได้ลงมติให้สมาชิกออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติของคณะกรรมการดำเนินการ คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด