ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  ค้นหา
 


  กฎหมายสหกรณ์
   พ.ร.บ. 2542
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 มติคณะกรรมการ
  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
13576127
คน ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
สมาชิกทั้งหมด: 8,275
สมาชิกคนล่าสุด: abusizom

สถิติผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 323
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 323

จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 46
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 46
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2562
  Download เอกสาร
 
  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก


Un title page

การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

การโอนไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่

          1. ให้ยื่นคำร้องโอนสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมแนบสำเนาคำสั่งโอนหรือย้ายประกอบเรื่อง ภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับคำสั่ง
          2. สหกรณ์ทำเรื่องขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ใหม่
          3. ให้สมาชิกผู้ขอโอนติดต่อกับสหกรณ์ใหม่ เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก(กรณีโอน) พร้อมกับยื่นคำขอกู้ (ถ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์เดิม)
          4. เมื่อสหกรณ์ใหม่พิจารณารับโอนแล้ว จะแจ้งให้สหกรณ์เดิมทราบ พร้อมติดต่อการโอนเงินค่าหุ้นและชระหนี้เงินกู้ของสมาชิกนั้นมาให้สหกรณ์เดิม จึงถือว่าเป็นการโอนสมาชิกเสร็จสิ้น
          5. ในระหว่างดำเนินเรื่องขอโอนสมาชิกนี้ สหกรณ์อาจระงับการเก็บค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ไว้ชั่วคราว จนกว่าจะทราบผลการโอนสมาชิก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกำหนด
60 วัน


การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น

          1. เมื่อสหกรณ์ได้รับเรื่องขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น และสมาชิกนั้นได้ยื่นใบสมัครการเป็นสมาชิก (กรณีโอน) พร้อมยื่นคำขอกู้ (ถ้ามีหนี้สหกรณ์เดิม) และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับโอน เมื่อคณะกรรมการมีมติรับโอนแล้ว ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมค่าหุ้นรายเดือนตามระเบียบ
          2. สหกรณ์แจ้งเรื่องการรับโอนให้สมาชิกเดิมรับทราบ พร้อมโอนเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ไปให้สหกรณ์เดิมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วจึงเป็นอันเสร็จสิ้นการรับโอนสมาชิก อีกทั้งให้นับเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วย