ทันโลก - ทัน เหตุการณ์:
 


ประธานฯ นำทีมเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน 111,999 บาท

ยกเลิกระเบียบเงินกู้มั่นคง พร้อมแก้ระเบียบอีก 5 ระเบียบ

กำหนดหลักเกณฑ์เงินกู้แก่สมาชิก นำเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง คำนวณเป็นรายรับ

ตรวจสอบลายมือชื่อในสัญญา กับบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ

ประกาศผลสอบ ผอ.สถานศึกษา สพท.พจ. 1