เลือกตั้ง ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 วันที่ 14 มกราคม 2551 มีมติเลือกคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551 ที่ได้รับจากการสรรหาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2550
 
     

เผยโฉมกรรมการดำเนินการ สอ.ครูพิจิตร จำกัด ชุดที่ 50 ไพบูลย์ อยู่สุข นำทีม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 50 ผู้แทนสมาชิก สอ.ครูพิจิตร จำกัด อภิปรายสร้างสรรค์ผ่านงบประมาณ ปี 51 กว่า 40 ล้านบาท

ครูทำผลงานเฮ สอ.ครูพิจิตร จำกัด อนุมัติให้กู้จัดทำผลงานวิชาการ

หน่วยงานสมาชิก เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินพัฒนาหน่วยได้ตั้งแต่บัดน ี้เป็นต้นไป