สหกรณ์สัญจรฯ นายไพบูลย์ อยู่สุข ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ พบปะพูดคุยกับสมาชิกตามหน่วยอำเภอต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิก
 
     

จัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักด

สหกรณ์ถือหุ้นเพิ่มใน ชสอ. 1.3 แสนบาท

ให้ผู้ค้ำยินยอมการขอผ่อนผันหนี้ของผู้กู้

ส่งกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมายเข้ารับการอบรม "กลยุทธ์การบริหารจัดการหนี้"

ชสอ.จัดฝึกอบรม "การบริหารคุณภาพสหกรณ์ออมทรัพย์"

สอ.ครูเลย ปรับลดดอกเบี้ยรับฝากจากสหกรณ์อื่นอีก 0.25 ต่อปี

สอ.ครูพิจิร จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วม สอ.ขสมก. อุปสมบทนาคหมู่